Neie PAG fir d’Gemeng Käl

 Neie PAG „Plan d’aménagement général“ fir Käl an Téiteng:

Am Gemengerot vum 16. Mäerz ass en neie PAG gestëmmt ginn. Am PAG gëtt festgehalen, op wat fir enge Parzelle wat a wéi ka gebaut ginn. Et gëtt en Deel fir nei Quartieren, an enDeel fir bestoend Quartieren. Am PAG gëtt festgehalen, wat fir Parzellen am Bauperimeter leien, wat fir Parzellen fir Industriezone reservéiert sinn asw. Och ginn eng ganz Rei Haiser geschützt. Den neie PAG betrëfft jiddereen. Ännerungen op Base vun äre Virschléi sinn nach méiglech, informéiert Iech:

– Informatiounsversammlung e Mëttwoch, den 05.Abrëll um 19:30 an der Schungfabrik.

– Op der Gemeng kënnt Der Asiicht an de PAG kréien. Der kënnt Reklamatiounen oder Ännerungsvirschléi bis den 24. Abrëll erareechen.