Generalversammlung

07.03.2018

Veräinshaus zu Käl

Org.:

D’ CSV Käl-Téiteng

Invitéiert op hier Generalversammlung

Mëttwochs, den 07. Mäerz 2018

Zu Käl am Veräinshaus